De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die jij als natuurlijke persoon of als rechtspersoon (hierna “Klant”, “jij/je”) met Retourkans  (hierna “Retourkans” of “wij”) sluit via www.retourkans.nl.

We hebben ons best gedaan om onze algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen. Mocht je toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.

Inhoud

 1. Contactinformatie en klachten
 2. Ons Aanbod en de overeenkomst
 3. Retourneren
 4. De prijs en betaling
 5. Levering en uitvoering
 6. Garantie
 7. Persoonsgegevens
 8. Geschillen en toepasselijk recht

1. Contactinformatie en klachten

 1. Retourkans is gevestigd aan de Cereslaan 2 te Veendam in Nederland gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 81150326
 2. Wij doen graag ons uiterste best om Klanten te helpen. Heb je een klacht of opmerking, stuur dan een e-mail naar info@retourkans.nl of maak gebruik van ons contactformulier op onze website. Wij zijn te bereiken op werkdagen (ma t/ vr) van 08:00u tot 17:00u.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Retourkans, nadat de klant de bestelling heeft ontvangen.
 4. Bij ons ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door ons binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Retourkans niet op, tenzij Retourkans schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Retourkans, zullen we naar keuze en indien mogelijk de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren, of (een deel van) het betaalde bedrag terugstorten.

2. Ons Aanbod en de overeenkomst

Aanbod

 1. Alles wat wij op onze site aanbieden duiden wij gezamenlijk aan als het Aanbod.
 2. Het Aanbod bevat altijd een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten. Het kan zo zijn dat het uiteindelijk door u ontvangen fysieke product kleine afwijkingen – in zowel vorm als kleur – vertoont ten opzichte van de producten zoals deze gepubliceerd zijn op onze website.
 3. Het Aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden van toepassing te stellen op een bepaald Aanbod, zoals een beperkte geldigheidsduur. Dergelijke specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat je het aanbod hebt aanvaard en aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.
 2. Nadat je het aanbod door bestelling via de website hebt aanvaard, ontvang je van ons een bevestiging per e-mail.
 3. Totdat de betaling volledig is ontvangen blijven de goederen eigendom van Retourkans.

3. Retourneren

 1. Bij Retourkans heb je 14 kalenderdagen de tijd om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en aan te geven het product te willen retourneren. Jouw bedenktijd gaat in op de dag dat jij, of een door jouw aangewezen derde (niet de vervoerder) het product ontvangen heeft.
 2. Heb je in één bestelling meerdere producten besteld? Dan start de bedenktijd op de kalenderdag wanneer het laatste bestelde product is ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat je schriftelijk hebt aangegeven het product te willen retourneren, heb je 14 kalenderdagen de tijd om het daadwerkelijk te terug te sturen. Stuur het artikel met alle meegeleverde toebehoren terug volgens de retourinstructies die je van ons ontvangt bij het retour melden van je artikel.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
 5. Wij willen uiteraard graag weten waarom je het product toch niet wilt aanschaffen. Je bent echter niet verplicht om een reden op te geven.
 6. Er kan geen retourrecht worden ontleend aan beschadigingen en / of mankementen van gratis artikelen.

Jouw plichten tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd mag je een artikel enkel gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen, zoals je dat ook in een winkel zou kunnen doen. Je mag een artikel dus bijvoorbeeld wel passen, maar niet de labels verwijderen.
 2. Wanneer je een artikel terugstuurt dat door jouw handelen is beschadigd, niet meer is voorzien van labels, een artikel incompleet is of een product andere gebruikssporen bevat waaruit blijkt dat je het artikel verdergaand hebt gebruikt dan zoals hiervoor omschreven, dan ben je aansprakelijk voor de door jou veroorzaakte waardevermindering van het artikel. Retourkans zal deze waardevermindering aftrekken van het aan jou terug te storten bedrag.
 3. Verpakking en waardevermindering: Graag ontvangen wij de retour in originele staat en verpakking (indien redelijkerwijs mogelijk, geen Duc-Tape of andere maskerende tape). Dus bekijk het product gerust zoals je in de winkel ook zou doen. Voorbeeld: haal een pan uit de doos en bekijk hem van alle kanten, maar ga er niet mee koken. De verpakking moet ook redelijkerwijs teruggestuurd worden zoals u het product ook heeft ontvangen.
  Is het product niet goed teruggestuurd volgens bovenstaande voorwaarden? Dan laten we je er natuurlijk niet mee zitten. We bekijken en controleren de staat van het teruggestuurde product en productverpakking. Aan de hand daarvan wordt bepaald wat de waardevermindering is.

Retourneren en de kosten daarvan

10.Retourkans voorraad artikelen kunnen op eigen kosten geretourneerd worden.

Onze plichten bij herroeping

 1. Wij vergoeden zo snel mogelijk alle betalingen, in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending of indien je hebt aangetoond dat je het product aan ons hebt teruggezonden.
 2. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat jij hebt gebruikt.

Uitsluiting van het herroepingsrecht

 1. De volgende categorieën producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht en kun je niet aan ons retourneren:
  • Maatwerkproducten; producten die volgens de specificaties van jou als klant zijn gefabriceerd;
  • Voedsel, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Hygiene producten zoals; epilators, scheerapparaten, ondergoed, pyjama’s, baby artikelen & In-ear headsets;
  • Dieren artikelen zoals; manden & trim sets;
  • Verzorgingsproducten zoals; kammen, borstels en andere haar- en gezichtsverzorging;
  • Producten met accounts er in zoals; PC’s, laptops, telefoons en smartwatches;
  • Producten waarbij de garantiezegel is verbroken, te denken aan games, dvd’s en blu-ray’s;
  • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
  • Digitale vouchers of cadeaubonnen.

4. De prijs en betaling

Prijs

 1. Op de website van Retourkans staan de prijzen van het aanbod vermeld. Deze prijzen zijn altijd inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 2. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door Retourkans worden gecorrigeerd.
 3. Voor verzendingen binnen Nederland en België bedragen de verzendkosten 5,99 euro. Voor bestellingen van 60,- euro en hoger worden geen verzendkosten in rekening gebracht.
 4. Wij versturen in heel Nederland incl. Waddeneilanden.

Betaling

 1. Elke betaling wordt onmiddellijk en volledig afgehandeld op het moment dat de bestelling door jou wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:
  • iDEAL
 1. Wij nemen alle redelijke maatregelen om de veiligheid van jouw online transacties te garanderen. Het beveiligde systeem staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van jouw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen worden via SSL voorzien.
 2. Tijdens het bestelproces kun je in de stap ‘betalen’ een voucher of kortingscode toevoegen.

5. Levering en uitvoering

 1. Retourkans zal de mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan ons heeft opgegeven bij de bestelling.
 2. Onze leverindicatie is op werkdagen besteld, morgen in huis, tenzij er op de productpagina een andere indicatie staat aangegeven. We doen onze uiterste best om je bestelling binnen deze termijn te leveren. In een enkel geval kan het voorkomen dat je bestelling door overmacht iets langer op zich laat wachten.
 3. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd, stellen we je daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Je hebt dan uiteraard de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zullen wij het bedrag dat u al heeft betaald binnen 14 kalenderdagen terugstorten.

6. Garantie

 1. Voor alle producten wordt een fabrieksgarantieperiode van 3 maanden gehanteerd.
 2. Retourkans zal een defect product eerst repareren of kosteloos een vergelijkbaar product leveren. Indien dit niet mogelijk is, kun je het aankoopbedrag (gedeeltelijk) terugvragen.
 3. Kosten voor het retourneren van een defect product is voor rekening en risico van de Klant.
 4. De wettelijke garantie evenals de door Retourkans aangeboden garantie is niet van toepassing op:
  • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht aan de Goederen, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand en andere externe oorzaken;
  • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie;
  • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 2dekansje.com of de producent;
  • Verbruiksgoederen.

7. Persoonsgegevens

 1. De door jou opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden. Jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met onze privacyverklaring.

8. Geschillen en toepasselijk recht

 1. Laten we hopen dat er nooit geschillen ontstaan. Mocht dit toch gebeuren, dan zullen Partijen zich inspannen om eventuele geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst minnelijk met elkaar op te lossen. Partijen zullen hierbij streven naar een redelijke interpretatie van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Indien er binnen een redelijke termijn geen oplossing kan worden gevonden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om van het geschil kennis te nemen.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Terug naar boven